Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – De prijs

Artikel   8 – Conformiteit en garantie

Artikel   9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Overige bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan contractspartner aanbiedt, in dit geval Grow a Wish;

2.Contractspartner: de natuurlijke of rechtspersoon die met de ondernemer, in dit geval Grow a wish een overeenkomst sluit.

3.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de contractspartner gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

4.Dag: kalenderdag;

5.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

6.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de contractspartner of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de contractspartner om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de contractspartner en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Grow a Wish

Uitvoerend ondernemer; Fabiënne Overbeek

M.A.Reinaldaweg 5, 3405cs Benschop;

info@growawish.nl

KVK-nummer: 3336327

Btw-identificatienummer: NL239890486B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de contractspartner.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de contractspartner al dan niet digitaal beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de contractspartner zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de contractspartner ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de contractspartner op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de contractspartner langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de contractspartner zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de contractspartner mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de contractspartner duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Grow a Wish en de contractspartner komt tot stand nadat een opdracht door Grow a Wish is geaccepteerd.

2. Grow a Wish behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

3. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de contractspartner van het aanbod.

4. Indien de contractspartner het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

6. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de contractspartner aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de contractspartner de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de contractspartner op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Het e-mailadres van de ondernemer waar de contractspartner met klachten terecht kan: info@growawish.nl;

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de contractspartner van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de contractspartner heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.       Voldoet het product niet aan de gesloten overeenkomst dan heeft de contractspartner de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Die termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de contractspartner of een vooraf door de contractspartner aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de contractspartner zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de contractspartner gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de contractspartner te doen middels een e-mail naar info@growawish.nl . Nadat de contractspartner kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de contractspartner het product binnen 7 dagen retour te sturen. De contractspartner dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de contractspartner na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop definitief en de producten worden niet teruggenomen.

5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de contractspartner.

7. Ruilen is alleen mogelijk wanneer alle kosten daarvan door de contractpartner vergoed worden.

8. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de contractspartner zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk geïndividualiseerd karakter hebben.

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6. Prijzen zijn tenzij, anders vermeldt, exclusief verzendkosten.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. De Contractspartner en diens klanten dienen zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld, geldt er geen garantie.

3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient de contractspartner contact met ondernemer op te nemen voor een passende oplossing. Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten, zoals kleine ezelsoortjes of kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

4. De kaarten van Grow a Wish kunnen na verloop van tijd ook enigszins buigen/ krom trekken. Dit is een natuurlijk proces.

5. De ondernemer kan niet garanderen dat elke groeikaart ontkiemt. Voor nadere informatie en de beste groeiomstandigheden wordt verwezen naar de website.

5. Vanaf moment van ontvangst producten ligt de verantwoordelijkheid bij de contractspartner. De contractspartij gaat zorgvuldig met producten om, zodat ze in goede staat blijven. Voor ideale groeiomstandigheden kan de contractpartner de consument naar de website van Grow a wish verwijzen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal zorgvuldig omgaan bij het in ontvangst nemen van bestellingen en de uitvoering daarvan.

3. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de contractspartner, tenzij een ander adres is overeengekomen.

4. Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, na ontvangen betaling, tenzij een langere of andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de contractspartner hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De contractspartner heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de contractspartner of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten, zoals kleine ezelsoren of kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

7. Vanaf het moment van ontvangst zijn de fysieke kaarten eigendom van de contractspartner. Het ontwerp van de kaarten blijft eigendom van Grow a Wish. Kaarten mogen niet worden gekopieerd of gedupliceerd.

Artikel 10- Betaling

1. De contractspartner kan via overschrijving (vooraf) betalen. De contractspartner dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling het verschuldigde bedrag aan ondernemer over te maken.

Artikel 11- Overmacht

1. Grow a Wish is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Grow a Wish alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Grow a Wish behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Grow a Wish gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4. Indien Grow a Wish bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. Klachten kunnen door de contractspartner via een e-mail naar info@growawish.nl aan ondernemer bekend worden gemaakt.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de contractspartner een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Overige bepalingen

1. Verkoopprijzen mogen in webwinkels niet lager zijn dat de verkoopprijzen van Grow a Wish.

2. Op de producten geldt een BTW-tarief van 21%.

3. Als kaarten in fysieke winkel worden verkocht, is daar ruimte voor flyers of visitekaartjes van Grow a Wish, aangeleverd door Grow a Wish.

4. Als producten van Grow a Wish in een webshop worden verkocht, wordt duidelijk aangegeven dat producten van het merk ‘Grow a Wish’ zijn.

5. Kortingscodes zijn niet geldig op wholesalebestellingen en mogen niet worden toegepast. Gebeurt dit toch dan zal de bestelling geannuleerd worden.

6. Grow a Wish levert niet automatisch display materiaal aan, dit kan wel in overleg aangeleverd, gehuurd of gekocht worden.

7. Producten zijn niet voorzien van barcode of prijs.

Artikel 14- Gegevensbeheer

1. Indien u een bestelling plaatst bij Grow a Wish, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Grow a Wish. Grow a Wish houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) en zal persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.

2. Grow a Wish respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over het privacy beleid kunt u de privacy policy raadplegen op de webisite.

Artikel 15-Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.